ریخته گر فلزات قیمتی

طبق استاندارد،ریخته گر فلزات قیمتی کسی است که بتواند از عهده آماده کردن انواع قالب وریختن ذوب فلزات قیمتی،قالب وخارج کردن آنها برآید

استاندارد آموزش: ۹۰ ساعت