طلا وجواهر ساز

 

طبق استاندارد،طلاوجواهر ساز کسی است که بتواند ازعهده راه اندازی وتنظیم درجه حرارت کوره های ذوب فلزات قیمتی وذوب کردن انواع فلزات ولحیم های مورد نیاز،ریختن مذاب درریجه ،تعیین عیار فلزات قیمتی ،برشکاری،سوهانکاری،حدیده کردن مفتول،نورد وساخت وطراحی انواع زیور آلات ازفلزات قیمتی برآید.

استاندارد آموزش: ۴۸۰ ساعت = ۱۵۰ ساعت طلاسازی + ۳۳۰ جواهر سازی