طراح طلا وجواهربارایانه

طراح طلا وجواهربارایانه

طبق استاندارد،طراح طلا وجواهربارایانه کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم از عهده نصب برنامه وترسیم انواع سطوح واحجام هندسی وغیر هندسی ،مدلسازی آویزها وبکارگیری ابزارهای ویرایشی وتوری ها(mesh) درساخت مدل وترسیم چنگها وچگونگی چیدن سنگها درجواهر وترسیم انواع گوناگون انگشتر واستفاده ازمواد،بافتها ورنگ ها درحجم دادن به تصویر اولیه بر آید.

استاندارد آموزش: ۲۲۰ ساعت