مدل ساز فلزات قیمتی

مدل ساز فلزات قیمتی

مدل ساز فلزات قیمتی:
طبق استاندارد،مدلساز فلزات قیمتی کسی است که بتواند از عهده ساخت مدلهای مختلف مورد مصرف درطلا وجواهر سازی وهمچنین تعمیر آنها برآید.
استاندارد آموزش:۸۸ ساعت