مخراجکاری وقلمزنی

مخراجکاری وقلمزنی

طبق استاندارد، مخراج کار وقلم زن وجواهر نشان به کسی گفته می شود که باشناخت ابزار،شناخت فلزات وسنگ های قیمتی

بتواند از عهده چسباندن انواع مشته ،سوکردن قلم ها،سوراخکاری ،جاسازی وجاگذاری انواع نگین های قیمتی،قلم زدن،پوستکاری،لاستیک کاری، ایجاد گوارسه وغلتاندن آن برآمده وبتواند باتشخیص انواع تراش سنگهای قیمتی وبرلیان وتشخیص اصل وبدل بودن آنها،نگین هارا به شیوه های مختلف سوار کند.

استاندارد آموزش: ۲۰۰ ساعت