تعمیرکار فلزات قیمتی وجواهرات

تعمیرکار فلزات قیمتی وجواهرات

طلا-و-جواهر-

طبق استاندارد،تعمیرکار فلزات قیمتی وجواهر آلات کسی است که توانایی ابزار شناسی،لحیم کاری وساخت انواع لحیم وتشخیص فلزات قیمتی راداشته واز عهده راه اندازی کوره های ذوب وپرکردن بوته از فلزات قیمتی وذوب آنها وبراده ها برآمده ورنگ انواع طلاها وفلزات وروکش شده راتشخیص داده وبتواند محک زنی راانجام دهد.همچنین درباز سازی قطعات ازبین رفته طلا وجواهر،پیاده وسوار کردن نگین ها ولحیم کاری آنها مهارت داشته باشد.

استاندارد آموزش: ۱۰۵ ساعت