ریخته گر فلزات قیمتی

ریخته گر فلزات قیمتی

طبق استاندارد،ریخته گر فلزات قیمتی کسی است که بتواند از عهده آماده کردن انواع قالب وریختن ذوب فلزات قیمتی،قالب وخارج کردن آنها برآید

استاندارد آموزش: ۹۰ ساعت