فروشنده طلا وجواهر ونقره

فروشنده طلا وجواهر ونقره

111111

طبق استاندارد،فروشنده طلا وجواهر کسی است که فلزات وسنگ های قیمتی ونیمه قیمتی وابزار آلات مورد نیاز طلا فروشی را بشناسدوازعهده عیارسنجی ومحک زدن فلزات وتوزین آنها برآمده وکنترل وبازرسی مراحل عیارسنجی راانجام داده واز عهده محاسبات کلی معاملاتی طبق استانداردهای داخلی وخارجی برآید.

استاندارد آموزش: ۱۵۴ ساعت