پوشش گر فلزات قیمتی

پوشش گر فلزات قیمتی

طبق استاندارد ،پوشش گر الکتریکی فلزات قیمتی کسی است که بتواند از عهده چربی زدایی واکسید وپوشش برداری وآبکاری قطعات مختلف واندازه گیری بعضی از ویژگی های قطعات آبکاری شده برآید

استاندارد آموزش پوشش گر الکتریکی درجه ۱ : ۴۱۶ ساعت

استاندارد آموزش پوشش گر الکتریکی درجه ۲ : ۵۵۰ساعت