گوهر تراش

گوهر تراش

طبق استاندارد،گوهرتراش کسی است که بتواند ویژگی های فیزیکی وشیمیایی سنگهای قیمتی راتشخیص داده وبااستفاده ازابزارهای گوهرتراش براساس نقشه وطرح های داده شده ،سنگ های قیمتی را تراش بدهد

استاندارد آموزش تراش سنگها به روش دامله: ۳۴۸ ساعت

استاندارد آموزش سنگها به روش زاویه: ۲۵۷ ساعت