ملیله ساز نقره

ملیله ساز نقره

طبق استاندارد،ملیله ساز نقره کسی است که از عهده تشخیص آثار ملیله برآمده وبا شناخت مواد اولیه وذوب نقره ،تبدیل نقره مذاب به شمش وعملیات آماده سازی زیرکار وفوم ریزی، توانایی ساخت قطعات متفاوت ملیله را داشته باشد

استاندارد اموزش: ۱۶۸ ساعت