طراح طلا وجواهر

طراح طلا وجواهر

طبق استاندارد طراح طلا وجواهر کسی است که بتواند از عهده طراحی قطعات زینتی طلا وجواهرات وسنگهای قیمتی ،تشخیص فرآیندهای قالب سازی وریخته گری برآید ونیز دراین راستا بتواند با روش های طراحی آزاد ازعهده نقشه کشی ونقشه خوانی ،اندازه گیری، علامت گذاری وخط کشی برآید.

استاندارد آموزش: ۲۳۲ ساعت